ÜLDTINGIMUSED

Mõisted:

 1. Kunstiring – huviring, mille eesmärgiks on laste kunstialaseid teadmisi ja oskusi arendada, rikastada fantaasiat ja loovust. Meie fookuses on maalimise ja meisterdamise tegevused.
 2. Õpilane – isik (osaleja), kes on end registreerinud või kelle on registreerinud tema seaduslik esindaja või eestkostja/eraisik.
 3. Õppetund – kunstiringi tund, milles toimub õppetöö ja mis kestab 90 minutit.
 4. Õppeaasta – õppeaasta algab septembris ja lõpeb mais.
 5. Leping – e-keskkonnas täidetud Kunstiring lepingulise liitumise Registreerumise vorm (https://forms.gle/uh3LRYsaFhfX7j1M8) , mis tuleb uuendada ja esitada Kunstiringile igal jooksval õppeaastal enne õpilase õppetöös osalemist. Õppetöös osaleval õpilasel peab olema kehtiv Leping. Õppeaasta lõppedes Leping lõpeb. Uuel õppeaastal tuleb vormistada uus Leping.

Tingimused:

  1. Kunstiring toimub vastavalt jooksva õppeaasta tunniplaanile.
  2. Õpilased juhinduvad vastava õppeaine tunniplaanist ja on kohal 5-10 minutit enne tunni algust ning lahkuvad tunni lõppedes 10 minuti jooksul.
  3. Kunstiringi poolt on töövahendid ja materjalid, välja arvatud personaalsed kasutatavad rõivad ja jalatsid.
  4. Autoriõigused õpilaste tööde osas kuuluvad Kunstiringi õpilastele.
  5. Õpilane nõustub, et õppeprotsess ja valminud tööd eksponeeritakse võimalusel Kunstiringi stuudio siseruumides või muul näitusepinnal, Kunstiringi e-keskkonnas, kodulehel, Facebookis ja Instagramis, arhiveeritakse digitaalselt Kunstiringi tarbeks ja edastatakse õpilasele.
  6. Kunstiringis osaleja nõustub Kunstiringi Privaatsuspoliitikaga. Kunstiring säilitab õppeprotsessi käigus osaleja kohta saadud isikuandmed (õpilase/osaleja nimi, seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe päringute ning sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kehtiva seadusega kooskõlas ja Kunstiringi tegevuse parimaks planeerimiseks, huvide analüüsiks ning analüüsi tulemusel osalejale sobivate pakkumiste tegemiseks. Kunstiring ei avalda temale teatavaks saanud osaleja andmeid kolmandale osapoolele.
  7. Osaleja tasub Kunstiringis osalemise tasu iga kuu viiendaks (5) kuupäevaks vastavalt hinnakirjale. Arveldamine toimub 1 kord kuus. Arve mittetähtaegse tasumise korral kohaldatakse tasumata summalt viivise määra 0,5% päevas.
  8. Kui arvel näidatud kuupäevaks summat tasuda ei saa, palume sellest eelnevalt teavitada e-posti aadressil infohopeart@gmail.com.
  9. Kasutamata tunde ei kompenseerita. Lapse põhjuseta tundidest puudumine ei vabasta õppetasu maksmise kohustustest.
  10. Haiguse tõttu puudumise korral on võimalik puudutud tunde järele käia vaba koha olemasolul teistes tunniplaanis olevates tundides, mis vanuse poolest on lapsele sobivad. Asendustundides osavõtust teavitamine on kohustuslik.
  11. Huviringi tunni ära jäämisel (õpetaja puudumine – haigestumine ja muud ootamatud objektiivsed põhjused) saab õpilane osaleda Kunstiringi jooksval õppeaastal teises huviringi tunnis või poolte kokkuleppel muul ajal toimuvas tunnis või tasaarveldatakse ära jäänud tunni maksumus järgmise kuu arvega.
  12. Osaleja või õpilase seaduslik esindaja kohustub Kunstiringi teavitama õpilase erivajadustest (toiduallergia vms).
  13. Kunstiringi kontaktõppe tunnid eriolukorra piirangute tõttu võib olla asendatud elektrooniliste tundide või kaugõppega.
  14. Kunstiringi õpilane juhindub õppetöös õpetaja juhistest ja korraldustest. Õpetajal on õigus peale suulise hoiatuse tegemist õppetööd segav õpilane kunstiringist eemaldada. Hilisem suhtlus õppetööst eemaldatud õpilase osas toimub Kunstiringi juhataja ja õpilase seadusliku esindaja vahel.
  15. Lepingu lõpetamise soovist teatatakse üks kuu ette e-posti teel: infohopeart@gmail.com.
  16. Kunstiringi teadete edastamine toimub e-posti teel (infohopeart@gmail.com).
  17. Muudes küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Kontakt

Radem OÜ
Reg. nr. 16021955

Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Rätsepa põik 2, 75304

Allika tee 7, Peetri, Rae vald
+372 53967467