ÕPPEKAVA

Hope Art Stuudio õppekava 17.12.2020.

Huvihariduse õppekava on EHIS-es registreeritud (kood: 218330).

ÜLDSÄTTED

 1. Hope Art Stuudio Kunstiringi (edaspidi: Kunstiring) õppekava (edaspidi: õppekava) on dokument, mille alusel toimub õppetöö Kunstiringis.
 2. Õppekava on välja töötatud arvestades vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises ja Kunstiringi võimalusi.
 3. Õppekava määrab kindlaks eesmärgid, õppeprotsessi ja õppesisu koos ajalise kestusega.
 4. Õppekava koosneb üldosast ja õppesisu kirjeldusest.
 5. Õpingute alustamise tingimused: piiranguteta.

I ÜLDOSA

 1. Eesmärgid:
  1.1 Laste loomevõime avastamine ja arendamine;
  1.2 Laste kujutlusvõime ja loovuse ergutamine;
  1.3 Laste kultuurihuvi äratamine ja silmaringi laiendamine;
  1.4 Käeliste oskuste arendamine;
  1.5 Erinevate kunstitehnikate tundmaõppimine;
  1.6 Jõukohaste praktiliste tööülesannete kaudu kinnistada õpitavat.
 2. Õppekava põhimõtted:
  2.1 Õppekava ei dikteeri vahendite, materjalide ega tehnikate valikut, vaid annavad oskuste arendamiseks suunad, tasemenõuded ja soovitused muus osas;
  2.2 Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi;
  2.3 Kunstiringi ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima, analüüsima ning kasvatama püsivust viia tegevus lõpuni.
 3. Õppeprotsess:
  3.1 Kunstiringi õppekeel on eesti ja vene keel;
  3.2 Kunstiringis osalevad 5-15  aastased lapsed;
  3.3 Õppeperiood algab septembris ja lõpeb mais;
  3.4 Õppetöö toimub tunniplaani alusel rühmatundidena kestvusega 90 minutit nädalas, mille jooksul tegeletakse erinevate visuaalkunstiliikidega;
  3.5 Rühmatund on jagatud järgnevalt: 45 minutit töö, 15 minutit paus, 30 minutit töö;
  3.6 Õppeaasta kestab 35 õppenädalat, millest 1 nädal on õppepraktika;
  3.7. Lõpetamise tingimused: õppimine lõpeb arvestustööga, kus õpilane loob iseseisvat kunstiteost vastavalt eeldustele ja omandatud teadmistele. Tulemused hindab kunstiõpetaja;

3.8. Õppimise käigus analüüsib ja hindab laps koos kunstiõpetajaga oma töid ning antakse tagasiside lapsevanemale/lapse esindajale;

       3.9 Kunstiõpetaja on õpitegevuste kavandaja ja looja ning õppimistahtmise innustaja;
       3.10 Kunstiring võib osaleda piirkonna avatud üritustel – laatadel, konkurssidel jne.

 1. Õppekava sisu
  4.1 Erinevate kunstitehnikatega tutvumine;
  4.2 Lihtsate kompositsioonide kavandamine;
  4.3 Erinevate töömaterjalide- ja vahendite käsitlema õppimine;
  4.4 Tutvustatakse ja antakse algteadmisi käsitöö/meisterdamise materjalidest;
  4.5 Lihtsamate kompositsioonivõtete kasutamine kujundamisülesannete lahendamisel ruumis ja tasapinnal;
  4.6 Õppeülesannete puhul lähtumine lastele huvipakkuvatest ja lihtsamatest teemadest;
  4.7 Õppekavas toodud teemad on võimalused: õpetaja saab koos lastega teemade käsitlemislaadi, rõhuasetuste ja mahu üle otsustada;
  4.8 Õppekava võib teha muutusi vajadusest lähtuvalt: põnevad ilmaolud, ootamatud sündmused, laste, lapsevanemate poolt pakutud teemad vms;
  4.9 Õppeülesanded lahendatakse loovtöödena. Esikohal on lapse loomingulise algatusvõime areng ja leidurivaistu kujunemine, kuid oluline on ka käeliste oskuste ja vilumuste treenimine.
 2. Õppetöö tulemused ja tagasisidestamine:
  5.1 Laps oskab kasutada ettenähtud töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks eneseväljenduseks;
  5.2 Laps oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma eelistusi põhjendada;
  5.3 Laps väärtustab enda töödest erinevaid lahendusi, märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas;
  5.4 Laps on arenenud värvi- ja ruumitaju;
  5.5 Laps saab oma tegevusest tagasisidet töö käigus– arutelude, analüüsi ja eduelamuse kaudu.
  5.6 Laste tööd eksponeeritakse kunstistuudios ja need on vaatamiseks nii teistele lastele, lapsevanematele kui piirkonna elanikele.
  5.7 Lapsevanematel on võimalus oma lapse tegutsemisest saada tagasisidet iga kunstitunni lõpus.
  5.8 Lapsega koos töid analüüsides saavad õpetajad ja lapsevanemad teavet lapse ootuste, soovide, maailmapildi ja teadmiste kohta.

Nadežda Dementjeva
Juhataja

Kontakt

Radem OÜ
Reg. nr. 16021955

Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Rätsepa põik 2, 75304

Allika tee 7, Peetri, Rae vald
+372 53967467